سوالات فصل اول۱

 

به نام خدا

(-1 اینترفرون چیست و چه عملی انجام می دهد؟ ( خ 81

( چگونه فعال می شوند و حاصل فعال شدن آنها چیست؟ ( خ 81 B -2 لنفوسیتهاي

( -3 الف- وظایف دستگاه ایمنی را بنویسید. ( ش 81

ب- تیموس در سیستم ایمنی چه نقشی دارد؟

( -4 الف)پروتئین هاي مکمل در برخورد با میکروب ها چگونه عمل می کنند ؟ ( ش 81

ب- آلرژي را تعریف کنید.

( -5 الف- التهاب را تعریف کنید. ( د 81

ب- یکی از راه هاي به وجود آمدن ایمنی فعال، در بدن را بنویسید.

ج- در ایمنی هومورال، کدام لنفوسیت ها نقش دارند؟

( کشنده، به چه سلول هایی حمله می کنند؟ ( د 81 T -6 الف- سلو لهاي

ب- کدام ترکیبات در گیاهان، نقش دفاعی و فعالیت ضد میکروبی دارند؟

( -7 لایه هاي مخاطی، چگونه با میکروب ها مبارزه می کنند؟ ( خ 82

پس از اتصال به آنتی ژن خاص، چه سلول هایی را به وجود می آورند و چگونه موجب مرگ ،T -8 لنفوسیت هاي

( سلول هاي سرطانی می شوند؟ ( خ 82

-9 شکل زیر، مراحل بروز آلرژي را نشان می دهد.

( بخش هاي مشخص شده را نامگذاري کنید. ( خ 82

( -10 هیستامین، در محل التهاب، از کدام سلول ها آزاد می شود و چه نقشی دارد؟ (ش 82

( -11 ویروس ایدز ا زچه راه هایی به بدن منتقل می شود؟ (ش 82

( خاطره را توضیح دهید. ( ش 82 B -12 نحوه ي عمل سلولهاي

سوالات فصل اول

 

٢

( -13 وظایف دستگاه ایمنی را بنویسید. ( د 82

( -14 فاگوسیتوز را تعریف کنید. ( د 82

( -15 به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: ( د 82

الف- چرا دستگاه ایمنی به سلول هاي سرطانی حمله می کند ولی به سلول هاي عادي بدن آسیبی وارد نمی کند؟

ب- در هنگام بروز آلرژي، کدام سلول، هیستامین آزاد می کند؟

( -16 فاگوسیتوز را تعریف کنید. (خ 83

( کشنده را توضیح دهید. ( خ 83 T -17 نحوه ي عمل سلول هاي

( -18 ترکیبات دفاعی که در گیاهان ساخته می شوند را نام ببرید. ( خ 83

( هاي بدن را نام ببرید. ( ش 83 « فاگوسیت » -19 الف- دو گروه از

ب- لنفوسیت هاي نابالغ، در کدام اندام ها تکامل پیدا می کنند؟

( -20 الف- براي جلوگیري از دفع عضو پیوند شده، چه کارهایی باید انجام شود؟ ( ش 83

ب- دلیل کاهش قدرت دفاعی بدن، در افراد مبتلا به ایدز چیست؟

( -21 دو نقش مایع مخاطی در دفاع غیراختصاصی را بنویسید. ( د 83

( -22 دو گروه از سلول ها را که هیستامین ترشح می کنند نام ببرید. ( د 83

( -23 الف- دستگاه ایمنی چگونه سلول هاي سرطانی را شناسایی و با آن مبارزه می کند؟ (د 83

ب- چرا افرادي که به یک بیماري واگیر مبتلا می شوند معمولاً نسبت به ابتلاي مجدد به این بیماري ایمنی پیدا

می کنند؟

( را تعریف کنید و دو علامت بروز التهاب را بنویسید. (خ 84 « التهاب » -24

( -25 الف) چه تفاوتی بین عملکرد پروتئین هاي مکمل و اینترفرون، در مقابله با میکروب ها وجود دارد؟ ( خ 84

چیست؟ « خودایمنی » ( ب

( -26 الف) دو نمونه از فاگوسیت ها را که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند، نام ببرید. ( ش 84

که نوعی بیماري خودایمنی است را بنویسید. (MS) ب) علت بروز مالتیپل اسکلروزیس

سوالات فصل اول

 

٣

( -27 پلاسموسیت ها چگونه به وجود می آیند ودر مبارزه با میکروب ها چه نقشی دارند؟(ش 84

( -28 دومین خط دفاع غیراختصاصی، از چهار مکانیسم تشکیل شده است، آن ها را نام ببرید.(د 84

( -29 ایمنی فعال، از چه راه هایی در بدن ایجاد می شود؟ ( د 84

( -30 آلرژي را تعریف کنید. ( د 84

( -31 نقش مایع مخاطی را در دفاع غیراختصاصی بنویسید.( خ 85

( کشنده، چگونه سلول هاي سرطانی را از بین می برند؟ ( خ 85 T -32 سلول هاي

-33 در شکل زیر، مراحل بروز آلرژي نشان داده شده است. در هر یک از مراحل شماره گذاري شده، چه عملی صورت

( می گیرد؟ پاسخ را با ذکر شماره در برگ امتحانی بنویسید. ( خ 85

( -34 براي هر یک از سلول هاي زیر، در دستگاه ایمنی یک وظیفه بنویسید. ( ش 85

الف) نوتروفیل ب) ماستوسیت

( خاطره را در دومین برخورد با آنتی ژن خاص نشان می دهد. ( ش 85 B -35 الف- شکل زیر، سلول

شماره هاي مشخص شده را نام گذاري کنید.

ب) ایمنی فعال را تعریف کنید.

( -36 سه راه مختلف انتقال ویروس ایدز به بدن را بنویسید. ( ش 85

( -37 در مورد پروتئین هاي مکمل به سوالات زیر پاسخ دهید: ( د 85

الف) دو محل ساخته شدن آنها را بنویسید.

ب) نحوه ي عمل آنها در دفاع غیراختصاصی را توضیح دهید.

سوالات فصل اول

 

۴

( مالتیپل اسکلروزیس) چه پدیده اي اتفاق می افتد. ( دي 85 ) MS -38 الف) در بیماري

( ب) دستگاه ایمنی چگونه سلول هاي سرطانی را از سلول هاي عادي بدن تشخیص می دهد. ( دي 85

( -39 شکل زیر قسمتی از مراحل پاسخ التهابی را نشان می دهد.( خ 86

نقشهر یک از موادي که در محل آسیب دیده، آزاد می شوند را بنویسید.

( -40 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (خ 86

الف) پروتئین هاي مکمل و .......................... با ایجاد منفذ در غشاي سلول، موجب مرگ آنها می شوند.

گروه خاصی از ............................ را مورد تهاجم قرار می دهد و این سلول ها را از بین می برد. ،HIV ب) ویروس

( -41 الف) در چه شرایطی توانایی شناسایی انواع سلول ها توسط دستگاه ایمنی مطلوب نیست؟ (خ 86

ب) لنفوسیت هاي نابالغ در روند تکاملی خود، چه ویژگی هایی را کسب می کنند؟

ج) نرم تنان چگونه در برابر میکروب ها، از خود دفاع می کنند؟

( -42 تب نشانه چیست؟ و چه نقشی در دفاع غیراختصاصی دارد؟( ش 86

( -43 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: ( ش 86

الف) پادتن ها به وسیله سلول هایی به نام .............................. ترشح می شوند.

ب) پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژن ها ................................ نام دارد.

( -44 الف) ایمنی فعال را تعریف کنید. ( ش 86

ب) چگونه دستگاه ایمنی، سلول هاي سرطانی را شناسایی می کند.

( -45 الف) گلبول هاي سفید فاگوسیت کننده را نام ببرید. ( د 86

ب) پادتن ها با روش هاي مختلف آنتی ژن ها را غیرفعال می کنند، یکی از این روش ها را توضیح دهید.

مالتیپل اسکلروزیس) بنویسید. ) MS ج) نحوه ي عمل دستگاه ایمنی را در بروز بیماري

سوالات فصل اول

 

۵

( -46 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: ( دي 86

الف) سلول هاي آلوده به ویروس، پروتئینی به نام ........................... تولید می کنند که از تکثیر ویروس در سایر سلول ها

جلوگیري می کند.

خاطره به وجود می آید. B تعدادي سلول به نام ............................... و سلول ،B ب) از تقسیم سلول لنفوسیت

( -47 الف) التهاب را تعریف کنید. ( خ 87

ب) نقش اینترفرون در دفاع غیراختصاصی را بنویسید.

مالتیپل اسکلروزیس) دستگاه ایمنی چه بخشی از سلول هاي بدن را مورد تهاجم قرار می ) MS -48 الف) در بیماري

( دهد. ( خ 87

ب) در آلرژي، کدام سلول هیستامین ترشح می کند؟

می تواند باعث بروز ایدز شود؟ HIV ج) در چه شرایطی مسواك آلوده به

د) کرم هاي حلقوي از چه طریق در برابر میکروب ها از خود دفاع می کنند؟

-49 الف) پس از آنکه پروتئین هاي مکمل در برخورد با میکروب ها، فعال شدند، چه اعمالی صورت می گیرد که منجر

( به مرگ سلول ( میکروب) می شود؟ ( ش 87

ب) لنفوسیت هاي نابالغ، طی روند تکاملی خود در تیموس، چه توانایی هایی کسب می کنند؟

( کشنده، کدام یک از سلول هاي دیگر در مبارزه با سرطان نقش اصلی را دارند؟(ش 87 T -50 الف) بجز سلول هاي

ب) به چه علت در بیماري ایدز، قدرت دفاعی بدن کم می شود؟

ج) پادتن ها با روش هاي مختلف آنتی ژن را غیرفعال می کنند، ساده ترین روش عمل پادتن ها را بنویسید.

( -51 در اولین برخورد با آلرژن ، پاسخ فرد حساس به ورود آلرژن چیست ؟ ( دي 87

( -52 الف) چشم ها چگونه در برابر باکتري ها محافظت می شوند ؟ (دي 87

ب) پروتئین هاي مکمل علاوه بر ماکروفاژ ها ، در چه سلول هایی ساخته می شوند ؟

T ج) در سطح سلول هاي سرطانی مولکولهاي خاصی به نام .............................. وجود دارد که توسط لنفوسیت هاي

شناسایی می شود .

 

 

+ نوشته شده توسط گروه آموزشي زيست شناسي ناحيه 2 شيراز در سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 9:44 |